OrganoNET
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky

Název projektu
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání
a výzkum v oblasti zobrazování
tkání a orgánů

Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu
CZ.1.07/2.4.00/31.0245

Závěr projektu

12. září 2014

Realizace projektu

OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0245

byla ke dni 31.8.2014 ukončena dle plánu.

Souhrnnou informaci o realizaci projektu a vytvořené materiály si můžete stáhnout z níže uvedených odkazů.

 

Souhrnná informace o realizaci projektu.

 

Produkty:

1. OrganoNET 2014 Conference, Book of abstracts

Sborník 45 abstraktů konferenčních příspěvků prezentovaných na celonárodním sympoziu projektu Organonet ve dnech 19.-20.6.2014. Příspěvky jsou zaměřené na témata zobrazování tkání a orgánů a další témata z oblasti regenerativní medicíny.

2. Současná strategie přípravy trojrozměrných nosičů metodou elektrospiningu

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Současná strategie přípravy trojrozměrných nosičů metodou "ektrospiningu“. Materiál je zaměřen na možnosti přípravy moderních trojrozměrných nosičů metodou zvlákňování. Popisuje jak výchozí materiály, jejich výhody a nevýhody, tak princip metody a možnosti využití takto vytvořených materiálů.

3. Magnetická separace buněk

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Magnetická separace buněk“. Materiál je zaměřen na možnosti izolace vybraných typů buněk za pomoci magnetu. Principem této metody je vazba specifických sloučenin nebo buněk na magnetické nosiče a následného oddělení těchto komplexů od zbytku směsi.

4. In vitro přístupy k analýze migrace buněk

Výukové materiály k metodologickému workshopu „In vitro přístupy k analýze migrace buněk“. Buněčná migrace je důležitý proces, který se uplatňuje jak při vývoji, tak při udržování homeostázy a regeneraci organizmu. Jedná se o aktivní proces, díky němuž se při formování struktur zárodku každá buňka dostane ve správný čas na správné místo. Uplatňuje se i při obraně organizmu, kdy buňky imunitního systému putují do místa napadení mikroorganizmy.

5. Mikromanipulace s buňkami - principy, možnosti a technické vybavení

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Mikromanipulace s buňkami - principy, možnosti a technické vybavení“. Materiál se zabývá technologií a pomůckami pro práci s mikrostrukturami. Pomocí mikromanipulace je možné provádět takové úkony, jako mikroinjekce, mikrodisekce, úprava či transfer buněk, ale i manipulace s vnitrobuněčnými strukturami.
Mikromanipulační techniky se uplatňují jak při biomedicínském výzkumu, např. při práci s buňkami v in vitro kultuře, tak i v klinické praxi, zejména na klinikách asistované reprodukce, při práci se zárodečnými buňkami a časnými embryi.

6. Analýza buněčných populací pomocí průtokové cytometrie

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Analýza buněčných populací pomocí průtokové cytometrie“. Materiál se zabývá technologií průtokové cytometrie. Jedná se o jedinečnou metodu ve fenotypizaci a charakterizaci buněčných populací nebo částic, která v sobě spojuje principy spektrofotometru, konfokálního mikroskopu a metody analýzy obrazu. Tato technologie umožňuje měření a identifikaci jednotlivých fyzikálních a chemických znaků individuální buňky anebo částice v heterogenní populaci.

7. Analýza růstu a invazivity nádorových buněk in vitro

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Analýza růstu a invazivity nádorových buněk in vitro“. Materiál se zabývá analytickými metodami pro sledování a ovlivňování chování nádorových buněk in vitro. Studium a možnosti ovlivňovat cytokinetické procesy vedou k vývoji uživatelsky přívětivých systémů pro jejich detekci. Spojení s dalšími oblastmi výzkumu
můžeme nalézt například v odvětví vývoje nových léčiv, kde se využívá právě sledování toxických účinků agens u buněčných populací a kde mají tyto systémy nezastupitelnou roli.

8. Detekce RNA v buňkách

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Detekce RNA v buňkách“. Materiál se zabývá metodami detekce RNA v živočišné či rostlinné buňce. V základním výzkumu jsou tyto metody nepostradatelné pro stanovení např. genové exprese či kauzální mutace, pro objasnění role příslušné signální dráhy v základních či patologických buněčných procesech a v nemalé míře lze specifickou formu RNA považovat také za biomarker určitého onemocnění.

9. Intravitální zobrazování

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Intravitální zobrazování“. Intravitální zobrazování neboli zobrazování v živém organismu, umožňuje pohled na jednotlivé orgány a děje bez nutnosti porušení jeho integrity, tedy neinvazivně. Mezi metody vhodné k neinvazivnímu zobrazování orgánů řadíme např. vysokofrekvenční ultrazvuk (HFU), nukleární magnetická
rezonance (NMR), rentgen (RTG) a mikro-počítačová tomografie (μCT).

10. Mikrofluidní systémy pro kultivaci buněk v podmínkách proudového stresu

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Mikrofluidní systémy pro kultivaci buněk v podmínkách proudového stresu“. Zavedení mikrofluidních systémů je významným posunem obzvláště ve výzkumu cévní biologie, protože umožňuje vytvořit fyziologicky relevantní modely pro studium buněk připomínající lidský oběhový systém a zároveň jejich využití snižuje spotřebu drahých reagencií. Experimenty s mikrofluidními systémy poskytují výsledky, které jsou ve shodě s výsledky pokusů in vivo.

11. Kultivace buněk v podmínkách trvalého průtoku a jejich analýza

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Kultivace buněk v podmínkách trvalého průtoku a jejich analýza“. Smyková napětí generované průtokem krve v cévách může zásadně ovlivnit fenotyp endotelu prostřednictvím regulace aktivity některých proteinů citlivých na mechanické podměty, stejně tak jako modulovat genovou expresi. Zjištění, že mechanické síly proudící tekutiny mohou měnit strukturu a funkce endoteliálních buněk poskytuje základ pro pochopení procesů závislých na proudění.

12. Inhalační anestezie laboratorních zvířat

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Inhalační anestezie laboratorních zvířat“. Biomedicínský výzkum  zahrnující zvířata má zásadní význam pro rozvoj lékařských, veterinárních, zemědělských a biologických věd.
Je třeba si uvědomit, že všechny léky, které jsou v současnosti používány, byly vyvinuty a testovány na laboratorních zvířatech. Pokusná zvířata jsou v současnosti pro výzkum nezbytná, avšak zároveň se snažíme snížit jejich utrpení. Mezi základní postupy patří v současné době využití lokální nebo celkové anestezie.

13. Metodiky detekce a zobrazování odpovědi buněk na struktury asociované s patogeny

Výukové materiály k metodologickému workshopu „Metodiky detekce a zobrazování odpovědi buněk na struktury asociované s patogeny“. Vrozený imunitní systém je evolučně konzervovaný systém fungující jako první linie obrany proti invazi  mikrobiálních patogenů a jiným potenciálním ohrožením organismu. Materiál popisuje mechanismy, kterými jsou cizorodé nebo pozměněné tělu vlastní struktury rozpoznávány různými složkami imunitního systému, zejména v rámci nespecifické imunity.

14. Sborník dlouhodobých stáží projektu OrganoNET

Sborník shrnující průběh 8 témat dlouhodobých stáží realizovaných v rámci projektu Organonet 2012-2014.